HD Tune Pro 5.70 portable Archives

December 29, 2021 / Rating: 4.5 / Views: 536

Gallery of Images "HD Tune Pro 5.70 portable Archives" (24 pics):

HD Tune Pro 5.70 portable Archives

I'd love a HD Tune Pro 5.70 Portable! Version 2.55 appears to be available portable, but that doesn't support hard drives 2 TB. I googled a few elsewhere; some sites looked particularly dangerous; I tried to download one from link to illegal software site removed by mod JTH and Chrome said it was virus-infected.

HD Tune Pro 5.70 Portable
Bạn muốn biết tình trạng sức khỏe ổ cứng của mình hiện nay như thế nào nhưng lại không rành về phần cứng. Soft HD Tune Pro có thể giúp bạn kiểm tra ổ cứng của mình đến từng sector, đo tốc độ và thông báo tình trạng ổ cứng hiện tại.Cho phép bạn kiểm tra tốc độ truyền tải dữ liệu (Transfer Rate) với 3 mức độ là tốc độ truyền tải tối thiểu (Minimum), tối đa (Maxium), trung bình (Average).Thời gian kiểm tra (Access Time), dung lượng truyền tải được (Burst Time) và tài nguyên của CPU đã được sử dụng (CPU Usage). T (viết tắt của từ Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) của ổ cứng, giúp người sử dụng biết được chi tiết hơn về tình trạng của ổ cứng (hình 1).

2017-2018 © homeover.us
Sitemap